1. Thanh toán

Thông tin thanh toán sẽ được thể hiện trên báo giá hoặc hợp đồng (nếu có giá trị lớn). Điều khoản thanh toán cũng sẽ được thể hiện chi tiết trong báo giá hoặc hợp đồng

2. Điều khoản

Điều khoản thanh toán được thỏa thuận trong hợp đồng được ký kết giữa các bên. Quý khách chỉ thanh toán khi hiểu rõ các điều khoản thanh toán đã được ký kết giữa các bên.

Quý khách cần liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.